Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 november 2018

Raadpraat – Samen aan de slag in 2019

Tijdens de afgelopen raadsvergadering is de begroting voor 2019 behandeld. Hierbij kwamen veel onderwerpen aan bod. Hier zullen wij een selectie vermelden. Wil je onze volledige inbreng teruglezen? Die vind je hier.

Wonen

Het tekort aan betaalbare woningen in de gemeente blijft ons bezig houden. Gelukkig wil nu ook gedeputeerde Hans Teunissen (D66) vanuit de provincie snel aan de slag met het bouwen van nieuwe woningen, vooral voor starters, senioren en sociale huur. We hebben vorige raadsvergadering al een motie ingediend om extra in te zetten op starterswoningen. We hebben het college opgeroepen om nu door te pakken en samen met de provincie te zorgen dat er snel gebouwd kan gaan worden.

We hebben al vaker opgeroepen tot betaalbare huur- en koopwoningen in alle kernen. Daarom konden wij een voorstel van het CDA om te zorgen dat er voldoende (levensloopbestendige-) huurwoningen in de kleine kernen aanwezig blijven dus ook volmondig ondersteunen.

Verkeersveiligheid

Als D66 Nederweert vinden we het belangrijk dat er komend jaar werk wordt gemaakt van verkeersveiligheid. We hebben aandacht gevraagd voor veilige fietsroutes, naar de scholen in de eigen gemeente, naar de middelbare scholen in Weert en Heythuysen, maar ook in het buitengebied. In het buitengebied zien we mogelijkheden voor het verlagen van maximumsnelheden, het aanbrengen van fietsstroken, meer straatverlichting en het scheiden van verschillende verkeersstromen waar mogelijk. We hebben het college opgeroepen om dit mee te nemen in het nieuwe mobiliteitsplan dat wordt ontwikkeld.

Het mobiliteitsplan is een plan waarin naar de gehele gemeente wordt gekeken naar verkeer en vervoer. Hierin wordt gekeken naar de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefkwaliteit. Het gaat dan om bijvoorbeeld parkeerplaatsen, fietsroutes, openbaar vervoer, landbouwverkeer en laadpunten voor elektrische auto’s. De belangrijkste knelpunten zullen dan het eerste worden aangepakt.

Onze wethouder Peter Koolen heeft gezegd om dit plan vooral samen met de inwoners op te stellen. We horen namelijk graag van u welke straten u onveilig vindt en waar volgens u dus iets gedaan moet worden.

Economie

Gezien de aanhoudende vraag naar bedrijfskavels hebben wij het college opgeroepen om voortvarend aan de slag te gaan met het onderzoek naar nieuwe bedrijfslocaties. We hebben ook aangegeven dat wij graag één visie voor het gehele centrum van Nederweert willen ontwikkelen. Daarbij denken we onder andere aan het aanpakken van de leegstand, de wens om tot komen tot een herontwikkeling van de Pinnenhof en het kijken naar nieuwe culturele mogelijkheden in het centrum.

We hebben ook aandacht gevraagd voor de ontwikkelingen in de agrarische sector. Veel bedrijven stoppen de komende jaren. In deze uitdaging zien we ook kansen. Daar moeten we samen met de sector mee aan de slag. We zien kansen voor het aanpakken van het fijnstofprobleem en zien mogelijkheden voor de vrijkomende bebouwing. We hebben het college opgeroepen om te onderzoeken wat er mogelijk is voor startende ondernemers in bijvoorbeeld de recreatieve sector. Daarnaast kan gerichte sloop ook gecombineerd worden met natuurontwikkeling.

Duurzaamheid, milieu en gezondheid

We hebben aandacht gevraagd voor zwerfvuil. Dit is op verschillende plekken in de gemeente een probleem. De carpoolplek is vaak bezaaid met afval, net als bermen langs sommige wegen en fietsroutes. Het college heeft gezegd nieuwe afvalbakken en blikvangers te gaan plaatsen op plekken waar vaak veel zwerfafval ligt.

In het kader van duurzame energie hebben we een motie ingediend om in 2019 zonnepanelen te plaatsen op het gemeentehuis. Dit voorstel is met steun van JAN en Nederweert Anders aangenomen.

We willen in de breedte inzetten op milieu, natuur, gezondheid en duurzaamheid. Zo zullen we inzetten op het verder effectief terugdringen van de fijnstofuitstoot, maar ook op meer groen in en om de kernen. In dat groen is volgens ons ook ruimte voor recreatieve en sportieve functies. De herontwikkeling van Sportpark De Bengele en het gebied De Uitwijck biedt mooie kansen voor vergroening én investeren in een sportieve en gezonde samenleving. Maar ook op kleine schaal zien we kansen. Naar het voorbeeld van de beweegtuin bij St. Joseph zouden we graag meer van dit soort toestellen in de openbare ruimte zien, ook in de andere kernen. Hiermee zou je een mooie sportieve route door de kern kunnen aanleggen.

Meedoen

Heb je goede ideeën over wat de gemeente moet besluiten? Wil je aandacht vragen voor bepaalde problemen? Of wil je gewoon een keer meedenken? Neem dan contact met ons op.

Martin van Montfort & Kyll Bruijnaers

Raadsleden D66 Nederweert