Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 23 april 2019

Raadpraat – Besluitvorming randweg nabij

Afgelopen raadsvergadering zijn er weer een aantal belangrijke thema’s besproken. Zoals gebruikelijk blikken we ook dit keer samen met u terug op een aantal gebeurtenissen en thema’s van de raadsvergadering. Deze keer de vergadering van dinsdag 16 april 2019.

Besluitvorming N266/N275 & Kanaalzone

Na jarenlange discussies over het wel of niet aanleggen van een randweg om Nederweert wordt er dit jaar eindelijk een besluit genomen. Niets doen op de N275 (Randweg-Zuid) en N266 is geen optie. Er zijn knelpunten die moeten worden aangepakt. Onze inzet is, naast het oplossen van deze knelpunten, om vooral ook de verkeersveiligheid voor met name fietsers en voetgangers te verbeteren. De aanleg van een fietsbrug bij de McDonald’s en een fietstunnel tussen Staat en de Pannenweg zijn daarom voor ons heel belangrijk. Op verzoek van de provincie is ook een plan ontwikkeld wat er moet gebeuren op en rond de N266 en N275 als er geen randweg wordt aangelegd, de zogenoemde knelpuntenoplossing. In beide versies komt er een extra brug over het kanaal en is aandacht voor veilige fietsroutes naar Weert. In juli wordt aan de gemeenteraad gevraagd om een advies te geven aan de provincie, zodat zij in het najaar vervolgens een definitieve keuze kan maken tussen het aanleggen van een randweg en een knelpuntenoplossing.

Wij vinden het belangrijk dat er een goede en eerlijke afweging gemaakt kan worden tussen beide opties. Voor- en nadelen moeten zo objectief mogelijk in kaart worden gebracht. Dit wordt gedaan met een “maatschappelijke kosten en baten analyse” (MKBA). Hierin worden niet alleen de kosten van de nieuwe weg of de aanpassingen aan de huidige  weg meegenomen, maar bijvoorbeeld ook de ontwikkelingsmogelijkheden voor het gebied langs het kanaal, de verbetering/verslechtering van de verkeersveiligheid en de effecten op de leefbaarheid in het dorp. De uitkomsten van dit MKBA-onderzoek nemen wij mee in onze keuze voor een van beide opties.

Daarnaast maken we ons zorgen over de betaalbaarheid van de randweg-optie. Deze valt vele miljoenen duurder uit dan eerder werd begroot. Dit komt door gestegen bouwkosten, het realistischer in kaart brengen van de kosten en de financiële risico’s. Ook zijn er een aantal verbeteringen in het plan aangebracht. Het is nog niet bekend wie de extra miljoenen zou moeten betalen als voor de randweg-optie wordt gekozen. Daarom hebben we wethouder Cuijpers opgeroepen om goede afspraken te maken met de provincie over de verdeling van de kosten en hoe er wordt omgegaan met nieuwe tegenvallers. Hierover moet duidelijkheid zijn voor we als raad een keuze maken tussen beide opties.

Buisleidingen

De afgelopen maanden is er veel te doen geweest over de mogelijke aanleg van buisleidingen voor chemische stoffen. Deze buisleidingen zouden moeten lopen van Echt-Susteren naar Laarbeek als afkorting van de route via Venlo. De voorgestelde route loopt door Schoor, langs de Pannenweg en via Boeket richting Someren-Heide. De onderbouwing van de noodzaak voor de voorgestelde route voor buisleidingen door Nederweert is zwak. De route zorgt ook voor een aantal knelpunten, daarom is er de afgelopen maanden flink gelobbyd richting Den Haag om het buisleidingentracé van tafel te krijgen. Door goed lobbywerk vanuit Nederweert en andere gemeenten (o.a. Helmond) en vragen van Tweede Kamerleden, heeft Minister Ollongren besloten dat de komende jaren geen buisleidingen worden aangelegd door Nederweert en dat er opnieuw onderzocht moet worden of er wel een noodzaak voor is.

Ondanks dat er de komende jaren geen buisleidingen worden aangelegd, is het plan nog niet van tafel. Dat betekent dat we vanuit Nederweert alert moeten blijven. In Nederweert is het buisleidingentracé jaren geleden verwerkt in de bestemmingsplannen, terwijl buurgemeenten Leudal, Weert en Someren dat niet hebben gedaan. Volgens de minister hoeven we op dit moment ook geen rekening te houden met het tracé. Tijdens de raadsvergadering hebben we daarom aan wethouder Voss gevraagd of de buisleidingen uit de bestemmingsplannen kunnen worden gehaald. Hij heeft toegezegd dit met de buurgemeenten te gaan bespreken en in kaart te brengen wat de voor- en nadelen zijn van het buisleidingentracé wel en niet in het bestemmingsplan.

Nieuwe burgemeester

Op maandag 15 april is er een extra raadsvergadering geweest. Deze stond in het teken van de voordracht van de nieuwe burgemeester van Nederweert. De raad heeft besloten om Birgit Op de Laak voor te dragen als nieuwe burgemeester van Nederweert. Ze zal starten in augustus.

Wij zijn enorm blij met haar voordracht als nieuwe burgemeester. We willen haar van harte feliciteren en wensen haar veel succes in Nederweert.

Denk mee

Mocht u vragen hebben over onze inbreng bij deze of de andere onderwerpen van afgelopen raadsvergadering stuur ons dan een mail. Dit kan naar martin.vanmontfort@d66nederweert.nl en kyll.bruijnaers@d66nederweert.nl.

Ook goede ideeën, andere vragen of aandachtspunten zijn altijd welkom.

Martin van Montfort & Kyll Bruijnaers

Raadsleden D66 Nederweert