Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 14 juli 2019

Raadpraat – Wel of geen randweg?

Afgelopen raadsvergadering zijn er weer een aantal belangrijke thema’s besproken. Zoals gebruikelijk blikken we ook dit keer samen met u terug op een aantal gebeurtenissen en thema’s van de raadsvergadering. Deze keer op de vergadering van dinsdag 9 juli 2019.

Wel of geen randweg?

Deze vraag houdt Nederweert al jaren bezig. Maar die vraag was lange tijd niet helemaal eerlijk. Niets doen aan de N266 en N275 is namelijk geen optie. Een fietsbrug bij de McDonald’s en een fietstunnel bij Staat zijn hard nodig voor de verkeersveiligheid voor fietsers én voor de doorstroming op de Randweg Zuid. Een langgekoesterde wens is om Budschop en Nederweert beter te verbinden met een extra brug over het kanaal. Een betere, vooral veiligere, ontsluiting van McDonald’s en omgeving op de Randweg West is vereist. Er lag niet alleen een voorstel voor de aanleg van een randweg, maar ook een alternatief plan met punten die sowieso moeten worden aangepakt op de huidige wegen. Deze genoemde maatregelen zitten in beide plannen. Je kunt dus zeggen dat het nieuwe alternatief het absolute minimale is dat er moet gebeuren aan de N275 en N266.

Voor het gehele project (N266, N275 en Kanaalzone) is door de gemeente al 10 miljoen euro gereserveerd. De gemeenten in de regio en de provincie betalen ook mee. Met het huidige budget kunnen we het nieuwe alternatief uitvoeren. Om naast het oplossen van de knelpunten ook een randweg aan te leggen en de Kanaalzone te ontwikkelen is zo’n 24 miljoen euro extra nodig, bovenop het beschikbare budget. Dit moet de gemeente grotendeels of helemaal betalen. We hebben zorgen over de financiële gevolgen voor Nederweert bij de keuze voor een randweg. Moet de belasting flink omhoog om een randweg te kunnen betalen? Kunnen we andere projecten nog wel betalen? Denk bijvoorbeeld aan noodzakelijke investeringen in Sportpark De Bengele of het aanleggen van veilige fietsroutes. Wij vinden het belangrijk dat Nederweert een financieel gezonde gemeente blijft.

We hebben ook kanttekeningen bij een randweg dicht op de dorpskern die het buitengebied grotendeels afsnijdt van het dorp. Er is geen rekening gehouden met een rotonde bij De Treff. Die rotonde kan een ontlasting betekenen voor de Molenweg, die door deze randweg onveilig wordt. Voor fietsers zijn geen ongelijkvloerse verbindingen opgenomen. Het lijkt wel of er niet geleerd is van de blunder rondom fietsverkeer bij de aanleg van de Randweg Zuid, die we nu pas gaan herstellen.

Een randweg zien wij nog steeds als een grote kans voor Nederweert, maar dan wel een fatsoenlijke randweg én een betaalbare randweg. We zijn dus voor een randweg, maar zijn tegen deze randweg. We willen niet langer wachten met de maatregelen die we sowieso moeten nemen, zoals een fietsbrug bij de McDonald’s, een fietstunnel bij Staat en een extra brug over het kanaal. Deze knelpunten moeten na jaren wachten nu eindelijk eens worden aangepakt, daarom hebben we ingestemd met het nieuwe alternatief.

Zonneweides

Over de aanleg van zonneweides zijn de meningen verdeeld. De kwaliteit van het landschap gaat achteruit en er zijn (mogelijk) nadelige effecten op de biodiversiteit. Technologische ontwikkelingen gaan ontzettend hard, waardoor zonneweides wellicht snel achterhaald zijn. De vraag is dus of je zonneweides moet aanleggen, zeker als nog niet alle daken vol liggen. Aan de andere kant hebben we ook een energieopgave waar we aan moeten werken. Nederweert heeft daarvoor ook nog de nodige stappen te zetten. We zijn immers nog ver verwijderd van onze doelstelling; energieneutraal in 2035. 

Er lag een voorstel tot de aanleg van 2 zonneweides in onze gemeente.

Een zonneweide (13 hectare) is gepland bij Landgoed ‘t Kruis in Nederweert-Eind. Dit plan is goed ingepast in het landschap. Een deel van de opbrengsten wordt gebruikt om het landgoed in stand te houden en de lokale energiecoöperatie Newecoop doet mee met het project. Hier konden wij mee instemmen. 

De andere zonneweide (27 hectare) is gepland bij de Colusdijk/Krommedijk in Nederweert. Bij deze proeftuin waren nog een aantal onduidelijkheden. De opbrengsten vloeien hoofdzakelijk weg naar een buitenlandse investeerder. Een mogelijke rol van Newecoop is nog onduidelijk. In het plan staat dat twee agrariërs kunnen stoppen met intensieve veehouderij (varkens en pluimvee). Er staat alleen nergens uitgewerkt hoe dit gaat gebeuren. Kunnen de dierenrechten wel of niet worden verkocht aan de buurman? De dierenrechten moeten volgens ons worden ingeleverd om echt iets te doen aan het fijnstofprobleem in de gemeente. Omdat het plan nog niet voldoende is uitgewerkt konden we er niet mee instemmen en haalde daarom geen meerderheid binnen de raad.

Wonen

We hebben ook de nieuwe Structuurvisie Wonen Midden-Limburg vastgesteld. Hiermee komt er meer ruimte om te bouwen in de gemeente, met name starterswoningen en levensloopbestendige woningen. Dit geldt voor alle kernen. We hebben aangegeven dat we het belangrijk vinden dat er vooral gebouwd wordt naar behoefte én dat we rekening houden met groei vanwege de gunstige ligging aan de A2. Bouwen naar behoefte is voor ons leidend, niet de afspraken over aantallen die regionaal zijn gemaakt.

Verder is op ons verzoek de startersregeling verruimd. Hiervoor hebben we op 9 oktober 2018 een voorstel ingediend dat nu daadwerkelijk is omgezet in nieuw beleid. De financiële mogelijkheden voor starters worden hiermee vergroot. Dit zien we als eerste stap. Nu moet er nog gezorgd worden voor meer betaalbare starterswoningen.

Denk mee

Mocht u vragen hebben over onze inbreng bij deze of de andere onderwerpen van afgelopen raadsvergadering stuur ons dan een mail. Dit kan naar martin.vanmontfort@d66nederweert.nl en kyll.bruijnaers@d66nederweert.nl. 

Ook goede ideeën, andere vragen of aandachtspunten zijn altijd welkom.

Martin van Montfort & Kyll Bruijnaers

Raadsleden D66 Nederweert