Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 13 oktober 2019

Raadpraat – Ons buitengebied

Afgelopen raadsvergadering zijn er weer een aantal belangrijke thema’s besproken. Zoals gebruikelijk blikken we ook dit keer samen met u terug op de raadsvergadering. Deze keer op de vergadering van dinsdag 8 oktober 2019.

Omgevingsvisie Buitengebied

De afgelopen periode is er hard gewerkt aan een nieuwe visie voor het buitengebied. Er zijn meerdere sessies geweest met inwoners, ondernemers en raadsleden over de ontwikkelingen in het buitengebied en waar we als gemeente aandacht voor zouden willen in het buitengebied. De ambtenaren hebben al deze inbreng verwerkt tot een voorontwerp omgevingsvisie. Een aantal onderwerpen is al verder uitgewerkt en een aantal onderwerpen wordt later nog ingevuld. Tijdens deze vergadering werd gevraagd of het stuk de goede kant op gaat en waar nog aanpassingen of verdere uitwerking nodig is. De komende maanden kunt u hier ook weer over meepraten. Uiteindelijk moet volgend jaar de omgevingsvisie worden vastgesteld in een raadsvergadering.

In de omgevingsvisie is veel aandacht voor de agrarische sector, een belangrijke sector die een snelle ontwikkeling door maakt. De komende jaren willen veel agrariërs stoppen, naar verwachting bijna 60%. Dit moet op een goede manier begeleid worden. Hierbij moet aandacht zijn voor het boerengezin en hun toekomst, en voor het vastgoed. Maar niet alleen voor die stoppers moet er aandacht zijn. Er zijn ook genoeg ondernemers die willen investeren in de boerderij van de toekomst en jonge boeren die het bedrijf van hun ouders over willen nemen. Ook zij moeten ondersteund worden om de kansen die er zijn te kunnen grijpen. 

We hebben opgeroepen om onderscheid te maken in verschillende gebieden. Bepaalde gebieden aanwijzen voor veehouderij, andere voor wonen, natuur en/of recreatie. Dat voorkomt nog meer schuring door botsende belangen. Het zorgt voor een beter leefklimaat en zorgt dat bedrijven ook kunnen groeien op goede perspectiefvolle locaties. Sommige agrarische bedrijven liggen dicht op een kern of natuurgebied, dit is historisch zo gegroeid. Voor grotere agrarische bedrijven moet zeker plek blijven in Nederweert, het liefst op geschikte locaties. Het moment dat ondernemers willen investeren in nieuwe stallen is volgens ons hét ideale moment om het gesprek aan te gaan en samen te kijken wat hiervoor de beste plek is. Dit kan dan verplaatsing van het bedrijf betekenen.

De verwachting is dat veel (verouderde) agrarische bebouwing leeg komt te staan de komende jaren. Die ruimte invullen met andere functies is maar beperkt mogelijk, ook omdat veel oude stallen daar niet geschikt voor zijn. We willen voorkomen dat delen van het buitengebied verpauperen en dat lege panden worden gebruikt voor criminele activiteiten.

We hopen dat er in de daadwerkelijke omgevingsvisie meer aandacht is voor natuurontwikkeling. In dit voorontwerp wordt gesproken over het behoud van de natuurgebieden en meer aandacht voor natuurlijk bermbeheer. Wij zouden graag inzetten op meer en nieuwe natuur. Hierbij kunnen we echt bijdragen aan een beter milieu, schonere lucht en een bijdrage leveren aan de strijd tegen klimaatverandering. Het liefst willen we nieuwe bossen aanplanten aansluitend aan bestaande natuurgebieden. Dit is ook in lijn met de ambities van bijvoorbeeld de provincie en Staatsbosbeheer. Investeren in natuur zorgt ook voor meer kansen voor recreatie en toerisme. Dat is een onderwerp dat volgens ons ook nadrukkelijker een plek mag krijgen in de visie.

Stikstof en veehouderij

Tijdens de raadsvergadering is ook gesproken over de stikstofproblemen. De uitstoot van stikstofverbindingen zoals stikstofoxiden en ammoniak moet fors omlaag om onze natuur te beschermen. Veehouderijen zijn een belangrijke bron van deze stikstofuitstoot. Daar moeten we gezamenlijk een oplossing voor vinden. De Haagse uitspraken hebben gezorgd voor onrust. Wij ondersteunen de oproep om te werken aan meer kringlooplandbouw en het gebruik van stoppersregelingen. Zo’n regeling is goed voor de stoppende ondernemer én brengt de uitstoot van schadelijke stoffen omlaag. We hopen dat minister Schouten snel uitvoering geeft aan het regeerakkoord en hiermee aan de slag gaat.

Snelheid op de A2

De Commissie Remkes heeft geadviseerd om bij het terugdringen van de stikstofuitstoot te kijken naar het uitkopen van vervuilende veehouderijen, technologische ontwikkelingen en het verlagen van de maximumsnelheid bij natuurgebieden. Dit was voor Nederweert Anders aanleiding om een motie in te dienen waarbij het college werd opgeroepen om te lobbyen om de snelheid op de A2 tussen Kelpen en Weert-Noord te verlagen en hierover met de regio, provincie en het rijk in overleg te gaan. We zijn het met de Commissie Remkes en Nederweert Anders eens dat we moeten kijken naar meerdere manieren om het stikstofprobleem aan te pakken, dus ook het verkeer. De oproep om hier met de regio, provincie en het rijk over te spreken kunnen wij dus steunen.

Echter het willekeurig aanwijzen van een traject is wat ons betreft veel te vroeg. Eerst moet onderzocht worden wat hiervoor de beste plekken zijn. Tussen Weert-Noord en Maarheeze doorkruist de A2 natuurgebieden en De Groote Peel ligt dichter bij de A67 dan bij de A2. Beide stukken snelweg werden niet genoemd. Daarom hebben Nederweert Anders gevraagd om in de motie geen traject te kiezen, maar dit af te laten hangen van het verdere onderzoek en regionale overleg. Met deze wijziging konden we instemmen met de motie.

Denk mee

Als u goede ideeën heeft over deze thema’s horen wij dat graag. Dan kunnen wij uw idee meenemen in de besluitvorming. U kunt ons mailen op martin.vanmontfort@d66nederweert.nl en kyll.bruijnaers@d66nederweert.nl.

Ook andere goede ideeën, vragen of aandachtspunten zijn altijd welkom.

Martin van Montfort & Kyll Bruijnaers

Raadsleden D66 Nederweert