Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 25 november 2019

Raadpraat – Hoor de wind waait door de bomen?

Afgelopen raadsvergadering zijn er weer een aantal belangrijke thema’s besproken. Zoals gebruikelijk blikken we ook dit keer samen met u terug op een aantal gebeurtenissen en thema’s van de raadsvergadering. Deze keer de vergadering van dinsdag 19 november 2019.

Bosje Bientjesweg

Aan de Bientjesweg is een bosje van 1,4 hectare groot gekapt zonder toestemming van de gemeente. De eigenaar heeft de grond vervolgens in gebruik genomen als landbouwgrond. Wij vinden dit niet kunnen. Het bosje had een belangrijke waarde voor de natuur. Het was een beschuttingsplek voor dieren. Als er zomaar natuur gekapt wordt, moet er gehandhaafd worden. We zijn dan ook blij dat het college een herplantplicht heeft voorgesteld en heeft geëist dat er meer natuur terugkomt dan er is gekapt.

De eigenaar heeft verzocht om de herplant op een andere plek te doen. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. De nieuwe plek sluit beter aan op bestaande natuur en beschermingsgebieden voor bijvoorbeeld de patrijs. Daarom konden we hiermee instemmen. We hebben het college wel opgeroepen dat dit een uitzondering is. Een eventuele volgende keer moet de herplant op hetzelfde stuk grond plaatsvinden. Het kan niet zo zijn dat meer bosjes gekapt worden en elders herplant omdat dat handiger is.

Eynderhoof

Eynderhoof wil een Peelboerderij bouwen met een bijbehorend landschap en erfbeplanting, zoals 100 jaar geleden bij veel boerderijen gebruikelijk was. In het voorjaar hebben we ingestemd met een wijziging van het bestemmingsplan om dit mogelijk te maken. We vinden het mooi om te zien dat een dergelijk historisch gebouw herbouwd zal worden door de vrijwilligers van Eynderhoof. We vinden het belangrijk dat ons cultuurhistorisch erfgoed behouden blijft voor de toekomst en kinderen kunnen zien hoe het leven in onze gemeente er vroeger uitzag. De kosten voor deze Peelboerderij zijn ongeveer €270.000,-. Eynderhoof heeft zelf al veel geld opgehaald om dit te kunnen bouwen. Voor het laatste deel van het budget hebben ze gevraagd of de gemeente een subsidie wil verlenen. Gezien het grote belang van Eynderhoof voor Nederweert hebben wij ingestemd met een financiële bijdrage.

Sociaal domein

We zetten in op gelijke kansen om mee te doen in de samenleving, op basis van ieders talenten en mogelijkheden. We gaan uit van de eigen kracht van mensen, maar bieden ondersteuning waar nodig. Daarbij moet er voor de verschillende zorgvragen bij voorkeur één aanspreekpunt zijn. Tijdens de raadsvergadering hebben we een nieuw beleidsplan vastgesteld voor de periode 2020-2023. Hierin staat de mens centraal. De focus ligt op gezondheid, niet meer op ziekte. Er wordt dus gekeken naar wat mensen wel nog kunnen i.p.v. naar wat ze niet meer kunnen. Dat vinden we een goede ontwikkeling. Ook zijn we blij met de integrale aanpak.

Nederweert is te klein om het sociaal domein in eigen beheer uit te voeren. Wij zullen moeten samenwerken, bijvoorbeeld voor de inkoop van (jeugd)zorg. Daarom werken we samen met Weert en Leudal. Het nieuwe beleidsplan is samen met hen opgesteld.

Samenwerking mag er echter niet toe leiden dat straks niemand meer aanspreekbaar is en de controle onmogelijk is. Daarom hebben we wethouder Cuijpers opgeroepen om de gemeenteraad te blijven betrekken bij het beleid en te zorgen dat we de uitvoering goed kunnen controleren.

Op maandag 2 december wordt door de gemeente vanaf 19.30 uur een thema avond georganiseerd over het sociaal domein in het Citaverde College. U bent van harte uitgenodigd om mee te komen praten.

Rekenkamer

De rekenkamer is een onafhankelijke commissie die het gemeentelijke beleid controleert. Is het beleid goed uitgevoerd en bereiken we wat we willen bereiken? De rekenkamer bestaat uit drie personen die geen andere functie hebben bij de gemeente Nederweert. Zij kiezen zelf wat ze willen onderzoeken. Een van de laatste onderzoeken ging over het stoppen van de fusie tussen De Risse en Westrom.

Na dat onderzoek bleek dat er wat verbeteringen mogelijk zijn in het proces en in de samenwerking tussen rekenkamer en gemeenteraad. Hierover zijn nieuwe afspraken gemaakt die we tijdens deze raadsvergadering hebben vastgelegd.

Net voor de zomer heeft voormalig Tweede Kamerlid Ronald van Vliet aangegeven te willen stoppen met zijn werkzaamheden voor de rekenkamercommissie. De afgelopen maanden is gezocht naar een goede vervanger. Die is ook gevonden. Tijdens de raadsvergadering hebben we Ayla Hermans uit Weert benoemd tot nieuw lid van de rekenkamer. We willen dhr. Van Vliet bedanken voor zijn jarenlange inzet voor Nederweert en mevr. Hermans feliciteren en veel succes wensen met haar nieuwe functie.

Denk mee

Als u goede ideeën heeft over deze of andere thema’s horen wij dat graag. U kunt ons mailen op martin.vanmontfort@d66nederweert.nl en kyll.bruijnaers@d66nederweert.nl.

Ook andere goede ideeën, vragen of aandachtspunten zijn altijd welkom.

Martin van Montfort & Kyll Bruijnaers

Raadsleden D66 Nederweert