Steun ons en help Nederland vooruit

Mensen met een handicap in Nederweert

Uitgangspunt is: “een samenleving voor iedereen, een samenleving waaraan iedereen kan deelnemen”. D66 wil dit graag realiseren in de komende raadsperiode. Daarom willen wij, in samenwerking met belangenorganisaties voor mensen met een functiebeperking, een inclusief beleid opzetten. Dat wil zeggen: beleid voor iedereen. In dit kader is er ook aandacht voor mensen met een GGZ-achtergrond.

Ons dorp is nog op veel onderdelen minder goed bereikbaar voor mensen met een lichamelijke beperking. Nederweert moet hierop alert zijn en blijven. D66 wil dat bij gepland onderhoud van de bestaande openbare ruimtes (straten, stoepen, openbaar groen) vooraf in kaart wordt gebracht wat de bestaande belemmeringen zijn en dat deze bij regulier onderhoud worden weggenomen. Bij het ontwerpen van nieuwe openbare ruimtes of een ingrijpende herinrichting wordt vooraf gezorgd dat deze ruimte optimaal toegankelijk wordt. De voorschriften van Agenda 22 zijn het uitgangspunt. Agenda 22 is een methode om beleid vorm te geven en verwijst naar de 22 standaardregels van de Verenigde Naties over gelijke behandeling van mensen met een beperking.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018