Steun ons en help Nederland vooruit

Passend onderwijs

D66 wil dat alle leerlingen worden gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen. Daarvoor is aandacht nodig; voor leerlingen die moeite hebben om mee te komen, maar ook voor leerlingen die een extra uitdaging kunnen gebruiken. We willen dat er behalve voor cognitieve vaardigheden ook aandacht is voor lichaamsbeweging, de sociale ontwikkeling van het kind en eventuele problemen thuis.

D66 wil dat het passend onderwijs aansluit op de jeugdhulp. Ons uitgangspunt is dat het individuele kind de beste begeleiding krijgt. Hoe we gemeentelijke taken organiseren en nancieren, mag geen belemmering zijn. Daarom gaan we slimme verbindingen maken tussen passend onderwijs en jeugdhulp. D66 wil tijdig geïnformeerd worden over ontwikkelingen in het passend onderwijs, zodat bijsturing mogelijk is. Gedwongen thuiszitten is voor D66 nooit acceptabel. Ieder kind verdient een eerlijke kans op onderwijs dat past bij zijn of haar capaciteiten.

Gemeenten en onderwijs hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor leerlingen die (extra) zorg nodig hebben. De school is dé vindplaats voor problemen van kinderen. De gemeente investeert in het optimaliseren van deze signaleringsfunctie in het onderwijs. Lichte zorg wordt door het onderwijs binnen samenwerkingsverbanden georganiseerd. Voor zwaardere vormen van zorg is de gemeente verantwoordelijk. Dit moet in goed overleg met scholen en het samenwerkingsverband georganiseerd worden. De gemeente heeft een rol om samen met het onderwijsveld een goede zorgstructuur te organiseren. De signaleringsfunctie geldt ook bij voor- en naschoolse voorzieningen. Daarnaast zorgt de gemeente voor een goede overlegstructuur tussen voorschoolse voorzieningen, onderwijs en zorginstellingen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018