Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

5. Sociaal domein

D66 zet in op gelijke kansen om mee te doen in de samenleving, op basis van ieders talenten en mogelijkheden, zowel economisch als sociaal. In het sociaal domein wordt zelfredzaamheid en samenredzaamheid van bewoners onderling gestimuleerd. D66 streeft naar de inclusieve samenleving, met oog voor alle generaties en groepen. Investeren in preventie en het versterken van de eigen regie van inwoners is cruciaal. We steunen de beweging naar één gezin, één plan, één regisseur. Inwoners hebben bij voorkeur één aanspreekpunt. Ondersteuning en zorg wordt dichtbij eigen dagelijkse leefomgeving van onze inwoners geboden. D66 vertrouwt op de kracht van inwoners en professional. We willen inwoners en professionals actief betrekken bij de inrichting van het sociaal domein.

Nederweert is te klein om het sociaal domein in eigen beheer uit te voeren. Wij zullen moeten samenwerken, bijvoorbeeld voor de inkoop van (jeugd)zorg. Bovengemeentelijke samenwerking mag er echter niet toe leiden dat straks niemand meer aanspreekbaar is. Het moet wat D66 betreft altijd volstrekt duidelijk zijn wie waarvoor verantwoordelijk is en door de gemeenteraad aangesproken kan worden: geen verstoppertje spelen in samenwerkingsverbanden. Daarnaast dient de positie en inspraak van cliënten en direct betrokkenen via cliëntenraden te zijn gewaarborgd. Wel wil D66 dat de democratische legitimiteit geregeld is en de aanspreekbaarheid helder is.

Zorg dichtbij de mensen